माझ्या आयुष्यातील आजवरच्या कडू-गोड आठवणी मी "पूर्वानुभव" म्हणून सादर करत आहे.
आपण इथे आल्याबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद!

१६ ऑगस्ट, २०१४

गणपती गजानना!

एक छोटीशी कविता...अशीच काही अक्षरं जोडून केलेली.  :)
 मी आधी जी रचना केली होती ती अशी होती...

गजानना, गजानना
स्वीकारावी अमुची वंदना

मोरेश्वरा गौरीकुमरा
आम्हावरी सदैव कृपा करा

त्यानंतर मला ह्याच गीताला गुजराती पद्धतीने चाल  लावाविशी वाटली म्हणून थोडा बदल करून काही ओळीही मी त्यात वाढवल्या.


गणपती, गजानना,
हेरंबा, भालचंद्रा
स्वीकारावी आमुची वंदना

गिरिजाकुमरा, मोरेश्वरा
गणनाथा, सिद्धेश्वरा
आम्हावरी सदैव कृपा करा


थोडीशी गुजराती भजनाच्या धाटणीची अशी ही चाल तयार करण्यासाठी  खरे तर गुजराती पद्धतीचा ढोल मला हवा होता...पण त्याऐवजी जालावर ’पुणे ढोल’ मिळाला...त्यामुळे ही चाल ऐकतांना मराठी आणि  गुजराती...अशा दोन्हींचा मिलाफ त्यात आढळून येईल असे मला वाटते.

इथे चाल ऐका....आणि जमल्यास प्रतिक्रियाही नोंदवा.